Strona główna
Niziny z drogą po środku

Czym charakteryzują się Niziny Środkowopolskie?

22/02/2018

Tam, gdzie istniały dogodne warunki dla rolnictwa, już wiele wieków temu wycięto lasy, a uzyskane w ten sposób tereny przekształcono w pola uprawne. Przykładem takiego obszaru jest pas Nizin Środkowopolskich.

Niziny Środkowopolskie są obszarem silnie przekształconym przez człowieka

Na południe od pojezierzy, aż po pas wyżyn i Sudety, rozciągają się Niziny Środkowopolskie. Lądolód wycofał się z nich znacznie wcześniej niż z pojezierzy, dlatego ich pierwotny krajobraz - z licznymi wzgórzami i jeziorami - był znacznie dłużej przekształcany przez inne zewnętrzne siły przyrody. W efekcie większość jezior zarosła i zanikła, a wzniesienia utworzone przez lądolód uległy wygładzeniu i obniżeniu. Niziny Środkowopolskie są przykładem krajobrazu równinnego. Przeważają na nich równiny, czyli obszary prawie płaskie, których monotonność urozmaicają jedynie doliny rzeczne Wisły, Odry i ich dopływów. Gdzieniegdzie występują rozłegłe obniżenia - kotliny.

Równinny charakter tej krainy sprawił, że porastające ją niegdyś lasy w większości wycięto, a tak pozyskane obszary przekształcono w tereny rolnicze. Z dawnych puszcz pozostały nieliczne obszary leśne. Lasy te, wraz z bezwartościowymi dla rolnictwa terenami bagiennymi i podmokłymi Niziny Północnopodlaskiej i Polesia Lubelskiego, są pozostałościami krajobrazu naturalnego Nizin Środkowopolskich.

W przeważającym krajobrazie rolniczym Nizin Środkowopolskich jak wyspy tkwią nieliczne duże miasta: Warszawa, Przyroda w sieci. Łodz, Wrocław i Białystok - przykłady krajobrazu wielkomiejskiego.

Poznajemy Niziny Mazowieckie

W pasie Nizin Środkowopolskich leżą Niziny Mazowieckie.

Jest to największa kraina Polski, pocięta przez rzeki na kilka odrębnych rozległych wzniesień zwanych wysoczyznami.

Rzeki oddzielające wysoczyzny mają bardzo szerokie doliny.

Między wysoczyznami znajdują się także rozległe, płytkie kotliny. Największa jest Kotlina Warszawska, w której nad Wisłą leży stolica Polski Warszawa.

Obszar Nizin Mazowieckich został w przeważającej części silnie przekształcony przez człowieka. W ich krajobrazie Kotlina Warszawska z lotu przeważają tereny rolnicze. Z większych terenów, na któ- ptaka rych zachował się krajobraz naturalny, można wymienić Puszczę Kampinoską (w okolicach Warszawy), Puszczę Białą (w okolicach Pułtuska) i Puszczę Kurpiowską (w okolicach Ostrołęki). Na Nizinach Mazowieckich leży największe miasto w Polsce - Warszawa. Wraz z przyległymi, znacznie mniejszymi miastami tworzy ona jeden z najgęściej zaludnionych obszarów w naszym kraju. Gęstość zaludnienia, to znaczy liczba mieszkańców przypadająca na jednostkę powierzchni, np. na 1 km2, jest tu kilkakrotnie wyższa niż na innych terenach Nizin Mazowieckich.

To najważniejsze!

Niziny Środkowopolskie rozciągają się na południe od pojezierzy aż po pas wyżyn i Sudety.

■    Niziny Środkowopolskie to krainy równinne, porozcinane dolinami rzek Wisły i Odry oraz ich dopływów.

■    Na Nizinach Środkowopolskich przeważa krajobraz rolniczy, z „wyspami” krajobrazu leśnego i krajobrazu wielkomiejskiego.

■    Niziny Mazowieckie to największa kraina Polski. Znajduje się tu stolica Polski - Warszawa.

kosiarka spalinowa z napędem wyposażona w silnik cc maksymalna moc ok km ohv szerokość robocza cm kosz l centralna regulacja