Strona główna
Jezioro z przepięknym krajobrazem

Co to jest krajobraz?

13/03/2018

Słowem „krajobraz” określamy wygląd poszczególnych obszarów ziemi ukształtowany przez siły przyrody oraz działalność człowieka. Mówimy np. o krajobrazie górskim, gdy na danym terenie dominują góry, albo rolniczym, kiedy na jakimś terenie przeważają pola uprawne.

Jak opisujemy krajobraz?

Krajobraz to wygląd części powierzchni ziemi wyróżniający się charakterystycznymi cechami.

W opisie krajobrazu uwzględnia się takie składniki, jak:

•    ukształtowanie powierzchni (np. góry, pagórki),

•    skały (np. granit, piasek),

•    wody powierzchniowe (np. jeziora, rzeki),

•    szatę roślinną (np. lasy, łąki),

•    najczęściej występujące, charakterystyczne zwierzęta,

•    wytwory działalności człowieka (np. budynki, drogi). Oczywiście nie w każdym krajobrazie występują wszystkie te składniki, np. na pustyni nie zobaczymy wód powierzchniowych.

Nazwy krajobrazów opisują ich najbardziej wyraziste i łatwo dostrzegalne cechy. Mogą nawiązywać do ukształtowania terenu (np. krajobraz górski), rodzaju wód powierzchniowych (np. krajobraz pojezierny) lub do działalności człowieka (np. krajobraz przemysłowy).

Krajobraz się zmienia

Każdy krajobraz ulega nieustannym przemianom pod wpływem sił przyrody, a także na skutek działalności człowieka. Wyróżnia się krajobrazy naturalne (pierwotne) i krajobrazy kulturowe, powstałe w wyniku przekształcania krajobrazów naturalnych przez człowieka.

Krajobraz naturalny, czyli nienaruszony przez człowieka, występuje coraz rzadziej. Zachował się jedynie w najwyższych partiach niektórych gór, na niektórych obszarach leśnych, na pustyniach i bagnach.

Krajobraz kulturowy jest wynikiem częściowego lub całkowitego przekształcenia krajobrazu naturalnego. Taki krajobraz występuje na ok. j obszaru Polski. W wyniku całkowitego przekształcenia krajobrazu naturalnego może powstać:

•    krajobraz rolniczy, gdzie naturalna szata roślinna (w tym głównie lasy) została całkowicie zastąpiona przez pola uprawne, sady i pastwiska; krajobraz rolniczy jest częścią krajobrazu wiejskiego, w którym oprócz pól uprawnych występują oddalone od siebie osady i wsie o niskiej, jednorodzinnej zabudowie,

•    krajobraz przemysłowy, w którym dominują fabryki i kopalnie,

•    krajobraz miejski (w tym występujący w dużych miastach krajobraz wielkomiejski), którego główne elementy, np. domy, ulice, skwery, parki, linie tramwajowe, zostały stworzone przez człowieka.

Warto wiedzieć

Aby zachować pamięć o dawnych wsiach, tworzy się skanseny lub parki etnograficzne. Są to muzea na wolnym powietrzu. W Polsce najstarszym takim muzeum jest powstały w 1906 r. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich.

To najważniejsze!

■    Krajobraz to wygląd części powierzchni ziemi wyróżniający się charakterystycznymi cechami.

■    Krajobraz tworzą takie składniki, jak: ukształtowanie powierzchni, skały, wody powierzchniowe, szata roślinna, charakterystyczne zwierzęta, wytwory działalności człowieka.

■    Wyróżniamy krajobrazy naturalne i kulturowe. Przykładami krajobrazów kulturowych są krajobrazy: rolniczy, przemysłowy, miejski.

■    Przeważającą część Polski zajmują mniej lub bardziej przekształcone przez człowieka krajobrazy kulturowe.